Tot en met 25 juni zijn wij slechts gedeeltelijk operationeel.
Hierdoor zijn wij telefonisch moeilijk bereikbaar en kan de levering iets langer duren dan voorzien. Bedankt voor uw begrip.
cart8 0 Winkelwagen
3 Account
Contacteer ons
4 Info

Zwemco.be is een product van ADBV-POOLS bv.

1. Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn zonder beperking integraal toepasselijk op elke verkoopovereenkomst aangegaan met ADBV-POOLS, met uitzondering van de eventueel tussen ADBV-POOLS en de klant schriftelijk overeengekomen bijzondere afwijkende voorwaarden. Door het feit van zijn bestelling verklaart de klant zich akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden, die primeren op deze van de klant.

2. Het toesturen van prijzen, aanbiedingen, e.d. kunnen door ADBV-POOLS op ieder moment gewijzigd worden, zonder voorafgaande verwittiging.

3. Alle prijzen zijn berekend afgehaald in onze vestiging. Transportkosten, opslagkosten, verzekeringskosten, enz. zijn niet inbegrepen.

4. Al de door ADBV-POOLS bevestigde bestellingen zullen in principe aan de overeengekomen prijs uitgevoerd worden. ADBV-POOLS behoudt zich evenwel het recht voor om, indien de prijs van de goederen die door ADBV-POOLS bij derden aankoopt zou verhoogd worden, de met de koper afgesproken prijs in evenredigheid aan te passen.

5. ADBV-POOLS behoudt zich het recht voor om elke bestelling gedeeltelijk uit te voeren en te factureren.

6. De leveringstermijnen en/of leveringsdata worden enkel ten titel van inlichting verstrekt, zij zijn aldus slechts indicatief en binden ADBV-POOLS niet. Vertraging in de levering of de uitvoering van werkzaamheden geeft de klant noch het recht de overeenkomst te verbreken, noch het recht op enige schadevergoeding.

7. De goederen reizen op risico van de koper, zelfs indien het transport door ADBV-POOLS betaald of doorgefactureerd werd. In voorkomend geval zullen bij afwezigheid van de koper op het afgesproken leveringsadres en tijdsstip, waardoor de levering onmogelijk is, de kosten van een tweede verplaatsing bijkomend gefactureerd worden en zijn deze betaalbaar op de vervaldag van het hoofdbedrag.

8. De verkochte goederen blijven de uitsluitende eigendom van ADBV-POOLS tot volledige betaling door de klant van de overeengekomen verkoopprijs. Het risico van verlies, beschadiging of vernietiging van de geleverde goederen gaat over op de koper op het ogenblik dat de goederen de gebouwen van ADBV-POOLS verlaten. In geval van niet betaling op de vervaldag van de overeengekomen verkoopprijs kan ADBV-POOLS, na voorafgaande vruchteloze ingebrekestelling, bij wijze van een eenzijdige schriftelijke ontbindingsverklaring en zonder dat gerechtelijke tussenkomst vereist is, de verkoopovereenkomst als ontbonden beschouwen. ADBV-POOLS behoudt eveneens het recht op vergoeding van de door haar hierdoor geleden schade. In dit geval is de klant gehouden de goederen op eenvoudig verzoek terug te geven. Bij ontstentenis hiervan binnen een termijn van 48 uren zal ADBV-POOLS de goederen van rechtswege mogen terugnemen. In voormeld geval behoudt ADBV-POOLS eveneens haar recht op vergoeding van alle door haar geleden schade. Onderhavig beding maakt een uitdrukkelijk ontbindend beding uit.

9. Klachten betreffende niet-conformiteit en zichtbare gebreken van onze leveringen en prestaties moeten ons op straf van laattijdigheid per aangetekend schrijven toekomen binnen 48 uren na levering/uitvoering. Andere klachten onder dezelfde voorwaarden binnen de 8 dagen. De koper draagt de bewijslast voor zijn klacht. In voormelde gevallen blijft onze schuldvordering opeisbaar op de vervaldag. Protesten tegen onze facturen moeten per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum toekomen.

10. ADBV-POOLS kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade die zou veroorzaakt worden door de door haar geleverde goederen, wanneer deze in werking gesteld zijn door de klant of derden.

11. De waarborg op de vervanging van bewezen defecte goederen geldt voor een periode van 12 maanden en neemt een aanvang vanaf de leveringsdatum. De waarborg geldt enkel bij normaal gebruik en beperkt zich tot gratis vervanging van het defecte onderdeel.

12. Iedere betaling geschiedt contant, behoudens andersluidende voorwaarden, te Herenthout. Indien facturen via overschrijving betaald worden geldt hier een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum. In geval van niet betaling van de factuur binnen de 8 dagen na haar vervaldag zal hierop van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 12% ’s jaars, zijnde 1% per maand. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het schuldsaldo zonder bijkomende formaliteit verhoogd met 12% van de hoofdsom, met een minimum van 62 € en een maximum van 1.860€, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. De onkosten verbonden aan onbetaalde wissels en niet gedekte checks evenals andere bijzondere inningskosten zullen bijkomend aangerekend worden. Niet tegenstaande eerder toegestane betalingsmodaliteiten worden bij niet betaling van één onzer facturen binnen de gestelde termijn, alle aan ons nog door ingebreke gebleven klant verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar. ADBV-POOLS behoudt zicht het recht voor om in geval van niet betaling op de vervaldag alle verdere leveringen en uit te voeren werken te staken.

13. Elke betwisting in verband met de uitvoering van deze overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout. Bij het plaatsen van een bestelling en/of ondertekende bestelbon verklaart de klant akkoord te gaan met bovenvermelde voorwaarden.

 

Contactinformatie

ADBV-POOLS bv, handelend onder de naam Zwemco.be

- BTW BE 0896.034.926

- E-mailadres: [email protected]

- Telefoon: 014 48 01 94

 

Let op: onze showroom en magazijn zijn enkel geopend op afspraak. We nemen na bestelling (met keuze afhaling) contact met je op.

Atealaan 37F
2270 Herenthout
België

 

Winkelwagen

Winkelwagen is leeg

Account

Geen account?
Maak er één aan